* شرایط افزایش در مهلت مقرر:

بیمه شدگان این قرارداد شامل اعضاء و کارکنان کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی استان/ شهرستان به اتفاق همسر یا همسران دائمی ایشان می باشند. همچنین بازنشستگان و مستمری بگیران می توانند در صورت درخواست افراد تحت تکفل خود را (اعم از فرزندان و والدین)تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهند.


تذکر 1:

در خصوص بازنشستگان جدیدالورود که طی مدت قرارداد 1400-1399، به عنوان بیمه شده جدید متقاضی بهره مندی از بیمه مکمل درمان هستند، صرفا در صورت معرفی والدین، قانون همه یا هیچ در مورد سایر افراد تبعی ایشان کنترل خواهد شد و در صورت عدم معرفی والدین جهت سایرافرادتبعی نیازی به کنترل شرط معرفی همه یاهیچ نمی باشد و ایشان صرفا ملزم به معرفی همسر می باشند.

تذکر 2:

بازنشستگان جدیدالورود در صورتیکه والدین خود را بدون کلیه اعضای خانواده مشمول ( همسر و فرزندان مشمول) معرفی نمایند، ادامه پوشش بیمه ای صرفا جهت بیمه شده اصلی به اتفاق همسر و یا همسران دایمی آنان برقرار خواهد بود وپوشش بیمه ای سایر افراد تبعی ایشان قطع خواهد شد.

تذکر 3:

بازنشستگان جدیدالورود می باید نسبت به معرفی همسر خود نیز اقدام نمایند و صرفاً دلایل قابل قبول جهت عدم معرفی همسر عبارتنداز : فوت، طلاق، داشتن دفترچه بیمه پایه مستقل و یا داشتن بیمه تکمیلی دیگر که بدین منظور می بایست مستندات مربوطه ارائه گردد. در غیر اینصورت می بایست بازنشسته با نوع خروج عدم معرفی همسر در سیستم پایان پوشش گردد.

تذکر 4:

بازنشسته می تواند افراد تبعی که دارای شرایط ذیل می باشند را در صورت ارائه مستندات معرفی ننماید:

  1. دلایل قابل قبول جهت عدم معرفی همسر عبارتند از: فوت، طلاق، داشتن دفترچه مستقل یا داشتن بیمه تکمیلی دیگر.
  2. الزامی به معرفی پدر و مادر به عنوان افراد تبعی وجود ندارد اما در صورتیکه والدین جزء افراد تحت تکفل بازنشسته باشند و دفترچه بیمه پایه ایشان به تبع بازنشسته صادر شده باشد، در صورت معرفی یکی می بایست دیگری نیز معرفی گردد. دلایل قابل قبول جهت عدم معرفی دیگری (والدین) عبارتند از :فوت، داشتن بیمه تکمیلی دیگر.
  3. دلایل قابل قبول جهت عدم معرفی فرزندان مستندات مبنی بر ازدواج (شناسنامه یا سند ازدواج) و اشتغال به کار (ارائه دفترچه بیمه پایه مستقل یا گواهی اداره کار) می باشد.
* شرایط انصراف در مهلت مقرر:

حذف نفرات انصرافی صرفاً در صورت عدم استفاده از خدمات امکان پذیر می باشد و در صورتیکه فردی از اعضای خانواده (به جزء اصلی و همسر) از خدمات شرکت استفاده کرده باشد ، حذف هیچیک از افراد تبعی امکان پذیر نبوده.


*موارد حذف بیمه شدگان:

موارد حذف بيمه شدگان پس ازاتمام مهلت مقررعبارتنداز: خروج ازکفالت، فوت بیمه شده و بیمه شدگان دارای پوشش بیمه تکمیلی خانواده شهدا وجانبازان وایثارگران.


* موارد افزایش بیمه شدگان:

افرادي كه درطول مدت قراردادمي‌توانند به تعداد بيمه شدگان اضافه شوند عبارتند از: نوزادان، همسر اعضا و كاركناني که در اثنای سال بیمه ای ازدواج می نمایند و همچنین افرادی که در طی دوره قرارداد تحت تکفل قانونی بیمه شده اصلی قرار می گیرند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تولد، تاریخ ازدواج و یا تاریخ شروع کفالت (با ارائه کپی دفترچه بیمه شده فرد جدید)، همچنین بازنشستگان و مستمری بگیران جدیدی که در طی مدت قرارداد بازنشسته می شوند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور حکم بازنشستگی/مستمری بگیری و با ارائه آن می توانند از تاریخ اجرای حکم تحت پوشش قرارگیرند . فرزندان اناث در صورت طلاق یا فوت همسر می توانند با ارائه مستندات حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ طلاق یا فوت همسر تحت پوشش قرار گیرند.


* حق بیمه:

مبلغ قابل پرداخت ماهیانه به ازاء هر یک از بیمه شدگان مبلغ440.000 (چهارصد و چهل هزار) ریال می باشد


* دوره انتظار:

بیمه شدگان این قرارداد مشمول دوره انتظار نمی باشند.


* صدور کارت:

بر اساس توافقات انجام شده جهت بیمه شدگان این قرارداد کارتی به صورت فیزیکی صادر نخواهد شد .


* مهلت مقرر ذکر شده در متن هرساله از ابتدای آذر ماه تا پایان بهمن ماه می باشد که در صورت هرگونه تغییر در تاریخ به بازنشسته اعلام خواهد شد.*