پرسش : ساعت کار کانون به چه صورت است؟

پاسخ : ساعت کاری کانون از 7:30 صبح تا 13 می باشد.


پرسش : تاریخ ثبت نام بیمه تکمیلی چه زمانی است؟

پاسخ : ثبت نام بیمه تکمیلی از اول آبانماه تا پایان بهمن ماه می باشد.